Εργασία & Καριέρα

Θέσεις Εργασίας

Προσφέρουμε υπηρεσίες προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους. Αναζητούμε εργαζόμενους για εταιρείες και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες εργασίας και καριέρας σε εργαζόμενους. 

Η BizInv (Business & Investments) προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τυγχάνει συχνά κάποιες από αυτές τις εταιρείες να αναζητούν υπαλλήλους. Ενίοτε μπορεί να αναλάβουμε την κάλυψη θέσεων εργασίας για μεσαίες ή ακόμη και μεγάλες εταιρείες. Επίσης η ProjEnt (Projects & Enterprises) ασχολείται με μικρά και μεγάλα projects και νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Στα πλαίσια αυτά, πολλές φορές προκύπτουν ανάγκες για συμπλήρωση θέσεων εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας ποικίλουν ως προς τους εργοδότες, τον χρόνο εργασίας και την σχέση εργασίας. Οι περισσότερες θέσεις ορισμένου χρόνου είναι μη εξαρτημένης εργασίας. Εάν το project είναι μεγάλου χρονικού διαστήματος, μπορεί να υπάρξει υπαλληλική σχέση (εξαρτημένη εργασία) ορισμένου χρόνου.

 Εργοδότες   Εταιρείες πελάτες GReBIZ    Δίκτυο Δαίδαλος   Δίκτυο GReACTIV

Χρονικό διάστημα    Αορίστου χρόνου  Oρισμένου χρόνου

Σχέση εργασίας    Υπαλληλική (εξαρτημένη εργασία)  Παροχής υπηρεσιών - έργου  Συμμετοχική - Συνεργατική

Όταν παρουσιάζεται κάποια θέση προσπαθούμε να την καλύψουμε α) από την βάση δεδομένων μας β) μέσω αγγελιών. Η βάση δεδομένων μας δημιουργείται από α) τα μέλη του δικτύου Δαίδαλος β) όσους μας στείλουν βιογραφικό σε απάντηση αγγελίας ή ανεξάρτητα. Δίνεται προτεραιότητα στα μέλη του Δικτύου Δαίδαλος και είναι ένα από τα οφέλη που απολαμβάνουν αλλά μπορεί να καλυφθεί κάποια θέση από μη μέλη (του Δικτύου Δαίδαλος).  

 Συμβουλευτική Εργασίας και Καριέρας

Η συμβουλευτική εργασίας έχει βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.  Βοηθάμε τους εργαζόμενους στο CV, την συνέντευξη, τη διαχείριση και οργάνωση της αναζήτησης εργασίας. Η συμβουλευτική καριέρας (career coaching) έχει μακροχρόνιο ορίζοντα και περιλαμβάνει τρία στάδια: 1) αξιολόγηση 2) διερεύνηση εναλλακτικών 3) σχεδιασμό καριέρας. Η αξιολόγηση αφορά προτερήματα, αδυναμίες, ικανότητες, ενδιαφέροντα, χαρακτήρα, αξίες, επιτεύγματα. Με βάση την αξιολόγηση γίνεται η διερεύνηση των εναλλακτικών και στη συνέχεια ο σχεδιασμός. 

 

Scroll to Top