Χρηματοοικονομικά Λογιστικά

Γενικά Χρηματοοικονομικά

 • Αξιολόγηση Επενδύσεων
 • Αποτίμηση (Valuation) εταιρειών & projects
 • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
 • Εισαγωγή σε Χρηματιστήρια
 • Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός
 • Διαχείριση χρηματοροών
 • Αξιοποίηση διαθεσίμων
 • Σύνταξη & αναμόρφωση προϋπολογισμών
 • Ανάλυση και παρουσίαση οικονομικών μεγεθών
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση
 • Μελέτες για τη μείωση κόστους
 • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

Μισθοδοσία

 • Υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών και πληρωτέων ποσών
 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & κέντρο κόστους
 • Συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα: αποζημιώσεις, απολύσεις, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, αλλαγή ωραρίων, ρεπό, υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα, καταγγελίες κλπ
 • Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 • Υπολογιστικά reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
 • Έλεγχος μισθού με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση του κλάδου και την ειδικότητα
 • Έλεγχος ασφαλιστικών εισφορών και ενσήμων

Χρηματοδότηση

Καλύπτουμε όλο το φάσμα των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδοτήσεων:

 • Venture capital εταιρείες
 • Angel γκρουπ/συνδικάτα
 • Crowdfunding
 • On line χρηματοδότηση
 • Tράπεζες
 • Επιδοτήσεις

Λογιστικά Εταιρειών

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών
 • Βιβλία κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Ενημέρωση επί θεμάτων Κώδικα και παραβάσεων
 • Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών

Επενδυτικά Προγράμματα

 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Χρηματοδότηση & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα
 • Μελέτες σκοπιμότητας & βιωσιμότητας
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών (& προμελετών για τράπεζες)
 • Μελέτες benchmarking
 • Διοίκηση & διαχείριση επενδυτικών έργων
 • Υπαγωγή επενδυτικών έργων προς χρηματοδότηση

Επενδύσεις

Μέσα από κάποιες δραστηριότητες προκύπτουν πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις για ενδιαφερόμενους επενδυτές που αναζητούν ικανοποιητικές αποδόσεις. Οι επενδύσεις αφορούν μικρά και μεγάλα projects, υπάρχουσες μικρές και μεσαίες εταιρείες, νέες επιχειρηματικές προσπάθειες. Είναι κατά σειρά χρονικού ορίζοντα που απαιτείται για την επένδυση. Τα πρότζεκτς έχουν πιο μικρό χρονικό ορίζοντα. Μια νέα εταιρεία χρειάζεται συνήθως περισσότερο χρόνο για να γίνει αποδοτική η επένδυση από μία υφιστάμενη. Όμως μπορεί η απόδοση της επένδυσης να είναι μεγαλύτερη, μετά τον προαπαιτούμενο χρόνο. Μια νέα εταιρεία μπορεί να έχει μεγαλύτερο ρίσκο αλλά και μεγαλύτερη απόδοση. Ένα project μπορεί να έχει σχετικά μικρό ρίσκο, αν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε και έχουμε ξανά κάνει.  


H BizInv (Business & Investments) προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρoμεσαίες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων, συναντάμε αρκετές περιπτώσεις που ζητούν χρηματοδότηση από ιδιώτες επενδυτές.

Η ProjEnt (Projects & Enterprises) ασχολείται όπως δηλώνει και η ονομασία με πρότζεκτς και επιχειρηματικές προσπάθειες μικρού μεγέθους για τα οποία χρειάζεται χρηματοδότηση. Η άλλη όψη της χρηματοδότησης είναι η επένδυση. Οι δραστηριότητες της ProjEnt δίνουν την ευκαιρία για αποδοτικές επενδύσεις. 
Scroll to Top